Finansiel rådgiver for Danionics ved fortegningsemission

Danionics producerede lithium-ion genopladelige batterier til mobiltelefoner og labtops. Dette skete gennem et 50/50 ejet joint venture med GP Batteries, som er en af verdens største producenter af alkaline batterier.

ATRIUM har været finansiel rådgiver for Danionics i forbindelse med en kapitaludvidelse, der skete ved en fortegningsemission. Herved blev der tilført Danionics et provenu på DKK 65 mio.

Gennemførelsen af fortegningsemissionen var med til at sikre Danionics’ fortsatte deltagelse og ejerandel på 50% i joint venture selskabet samt tilføre drifts- og vækstkapital hertil.

Udarbejdelsen af prospekt og sammensætningen af et garantikonsortium var under et vist tidspres, idet provenuet skulle tilføres inden for en kort tidshorisont for at Danionics kunne bevare sin ejerandel. Emissionen blev fuldtegnet.

Vi forestod som lead manager tilrettelæggelse og strukturering af emissionen, herunder varetagelse af kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen, og vi forestod udarbejdelsen af prospekt og andet materiale.

Danionics-rigths-issue
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2006

 • Handelsværdi

  DKK 65 mio.

 • Proces

  Kapitaludvidelse

 • Industri

  Teknologi