Finansiel rådgiver for Fjordbank Mors ved fortegningsemission

Fjordbank Mors var en fusion mellem Morsø Bank, som var børsnoteret, og Morsø Sparekasse, som ikke var børsnoteret.

Fusionen blev gennemført for at styrke kapitalgrundlaget i det fusionerede pengeinstitut, bl.a. fordi Morsø Sparekasse, som var største aktionær i Morsø Bank, i henhold til gældende lovgivning ikke måtte medtage aktieposten i solvensopgørelsen.

I forbindelse med fusionen blev der foretaget væsentlige nedskrivninger og dagsværdireguleringer, hvorfor den fusionerede bank med en beregnet solvensprocent på 10,9% ønskede en styrkelse af kapitalgrundlaget.

Bankens største aktionær Morsø Sparekasse Fonden, som ejede ca. 65% af aktiekapitalen, kunne imidlertid ikke tegne på mere end ca. halvdelen af sine tegningsretter. I samarbejde med ledelsen udviklede ATRIUM en model med det formål at sikre størst mulig samlet tegning.

Efter kapitaludvidelsen havde Fjordbank Mors en solvens på ca. 12,4%, og emissionen blev for størstedelens vedkommende tegnet.

Vi var lead manager og forestod tilrettelæggelsen af emissionen, herunder varetagelse af kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen i forbindelse med udarbejdelse af emissionsprospektet med tilhørende meddelelser og materiale.

Fjordbankmors
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2010

 • Handelsværdi

  DKK 117 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission

 • Industri

  Finansiel sektor