Finansiel rådgiver for Skælskør Bank ved optagelse af lånekapital og fortegningsemission

Skælskør Bank havde efter inspektion fra Finanstilsynet fået pålagt en styrkelse af solvensen i henhold til en handlingsplan med en kort tidsfrist. Første del af handlingsplanen var opnåelse af tilsagn til tegning af hybrid kernekapital efterfulgt af en fortegningsemission.

ATRIUM var finansiel rådgiver for Skælskør Bank ved gennemførelsen af handlingsplanen, hvor der indledningsvist blev opnået tegningstilsagn for DKK 52 mio. hybrid kernekapital. Tilsagn blev primært modtaget fra formuende privatpersoner og virksomheder med tilknytning til banken.

Herefter gennemførtes en aktiemission med fortegningsret for bankens aktionærer med et samlet provenu på DKK 63 mio.

Ud af bruttoprovenuet på DKK 63 mio. blev ca. DKK 55 mio. anvendt til at styrke solvensen til opfyldelse af Finanstilsynets solvenskrav samt kvalificere banken til at opnå statslig kapitaltilførsel via Bankpakke II.

Vi sammensatte et garantikonsortium bestående af en række lokale og regionale banker. Garantien forudsatte, at aktionærerne ville understøtte banken ved at tegne minimum halvdelen af de nye aktier, hvilket de gjorde.

ATRIUM forestod som lead manager udbuddet af det hybride lån samt tilrettelæggelsen af emissionen, herunder varetagelse af kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen, udarbejdelse af prospektet med tilhørende meddelelser og materiale, samt garantistillelse.

Skælskørbank
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2009

 • Handelsværdi

  DKK 115 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission og udbud af lånekapital

 • Industri

  Finansiel sektor